ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ HIV/AIDS

ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္HIV/AIDS
ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ (HIV/AIDS) သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ
ေရာဂါျဖစ္ျပီး လူနာကို ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းသို႕ေရာက္ေစပါသည္။ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါပိုး (HIV) သည္ လူ၏ခုခံအားကို ေလွ်ာ့နည္းေစပါသည္။ တျခားေသာေရာဂါပိုးမ်ားသည္ HIV မွတိုက္ခိုက္ျခင္းခံထား ရျပီးေသာ လူနာ၏ေသြးနီဥမ်ားကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္သည္ လူနာကို အလြန္အႏာၱရယ္ ၾကီးမားေသာ အေနအထားတြင္ရွိေစပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ HIV ေရာဂါပိုးရွိသူသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါထပ္ဆင့္ခံစားရပါက ၄င္းလူနာသည္ ခုခံအားနည္းျပီးသား (သို႕) ေကာင္းစြာခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းအားက်ဆင္းျပီးသားအေျခအေနတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ ေရာဂါကိုပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ HIV ေ၀ဒနာရွင္သည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါထပ္ဆင့္ခံစားရပါက HIV ဗားရပ္ပိုးပိုမိုမ်ားျပားလာေစပါ သည္။

HIV ေ၀ဒနာရွင္သည္ ငွက္ဖ်ားေဒသသို႕သြားေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၄င္းေဒသတြင္ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ ငွက္ဖ်ား ေရာဂါရရွိႏိုင္စရာအေၾကာင္းမ်ားရွိပါသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ဆိုးရြားေသာ HIV ေ၀ဒနာရွင္ သည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါခံစားရပါက ပိုမိုဆိုးရြားေစႏုိင္ပါသည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံမွေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ငွက္ဖ်ား
ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ HIV ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ား မၾကာခဏ ခံစားရ တက္ပါသည္။

လက္တေလာေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ HIV ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ သမရိုးက် အသံုးျပဳေနေသာ ငွက္ဖ်ား
ေဆးမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈနည္းပါးလာသည္။ အထူးသျဖင့္ (Artemesinins ႏွင့္ Sulphadoxine/ pyrimethamine (SP) )ေဆးမ်ားထိေရာက္မႈနည္းပါးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ငွက္ဖ်ားေဆးမ်ားသည္ HIV ပိုး အတြက္ေသာက္ေသာေဆးမ်ားႏွင့္မတည့္ပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္၌ HIV/AIDS ႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ေသာအခါ HIV/AIDS ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ခုခံ စြမ္းအားစနစ္ အလိုအလိုက်ဆင္းထားျပီျဖစ္သျဖင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါထပ္မံရရွိပါက ျပန္လည္နလန္
ထူႏိုင္ရန္ ခတ္ခဲပါသည္။ HIV ပိုးရွိေသာမိခင္တစ္ေယာက္သည္ တျခားေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားရရွိႏုိင္ျပီး ကေလးေမြးဖြားေသာအခါတြင္ လည္း မလိုလားအပ္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္အရ အခ်င္းမွ ငွက္ဖ်ားပိုးကူးစက္မႈကို HIV ပိုးရွိမိခင္မွ သေႏၶသားသို႕ ကူးစက္ရန္ အလားအလာပိုမ်ားပါသည္။

ခရီးသြားရန္အၾကံျပဳခ်က္
HIV ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါအႏၱာရယ္မ်ားက်ေရာက္ေစရန္မျပဳမူသင့္ပါ။ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အၾကံျပဳသည္မွာ HIV ပိုးရွိသူမ်ားသည္ ငွက္ဖ်ားကူးစက္ခံရရန္မျပဳမူ သင့္ပါ။ျဖစ္ႏုိင္ လွ်င္ ငွက္ဖ်ားရွိေသာေဒသသို႕မသြားသင့္ပါ။ မျဖစ္မေနသြားရပါက HIV ပိုးရွိေသာသူသည္ ၄င္းေရာဂါ ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူႏွင့္ခရီးစဥ္တြင္ ကုသေရးကိစၥ၊ အေကာင္းဆံုးကာကြယ္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို သံုးရန္ႏွင့္ အကယ္၍ငွက္ဖ်ားေရာဂါရရွိလာပါက သူ၏ေရာဂါအေျခအေနအားဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး သင့္ျပီး ေဆးကုသမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။