ၾကိဳဆုိပါ၏။

Buzz Off website မွ လူၾကီးမင္းမ်ားအားလံုးကို လိႈက္လဲွေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုပါ၏။

ဤ website သည္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဴသူလူၾကီးမင္းတို႕အား ငွက္ဖ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားၾကြယ္၀လာေစရန္ႏွင့္ စနစ္တက်ကာကြယ္၊ ကုသနည္းမ်ားကိုလက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤ website ၌ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ဗီဒီယိုအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားသည္ လက္ရွိငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ ပြားခံစားေနရေသာ လူၾကီးမင္းတို႕၏ျမိဳ႕မ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္။ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႕ Buzz Off မွ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သမွ် ကူညီပံပိုးေပးပါမည္။

 

anopheles1
anopheles2
anopheles3
anopheles4
anopheles5
anopheles6
anopheles7
B0006056 Mosquito, Anopheles stephensi in flight
Credit: Hugh Sturrock. Wellcome Images
images@wellcome.ac.uk
http://images.wellcome.ac.uk
A mosquito (Anopheles stephensi) in flight with its abdomen full of blood. Through its role in the transmission of malaria and yellow fever, it is claimed that the mosquito has killed more than half the humans that have ever lived and it continues to kill between one and two million people a year, mainly young children. This particular species, <I>Anopheles stephensi</I>, is the insect vector that transmits malaria in India and Pakistan.

Wellcome Image Award winner 2006
Photograph
2005 Published:  - 

Copyrighted work available under Creative Commons by-nc-nd 2.0 UK, see http://images.wellcome.ac.uk/indexplus/page/Prices.html
anopheles9
anopheles10
anopheles11
anopheles12
anopheles13
anopheles14
anopheles15
anopheles16
anopheles17