ငွက္ဖ်ားေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား

ငွက္ဖ်ားျခင္တစ္ေကာင္ကိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏိုင္ေသာငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ားမွကာကြယ္ရန္ ျပည္သူလူထုလိုအပ္ ခ်က္မွာျခင္ေထာင္ႏွင့္အိပ္စက္ျခင္း၊ ျခင္ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ေဆးမ်ားကို ဆိုင္မ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္
ရႏုိင္ျခင္း၊ ၄င္းအခ်က္မ်ားသည္ အေျဖတစ္ခုမဟုတ္ေသးဘဲ ရရွိလာေသာငွက္ဖ်ားပိုးအမ်ိဳးအစားမ်ားေပၚတြင္ လည္းမူတည္ ေနပါသည္။ ငွက္ဖ်ားလူနာတစ္ေယာက္သည္ မိမိရွိ ငွက္ဖ်ားပိုးအမ်ိဳးအစားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ (Pf) ငွက္ဖ်ားပိုးသည္ လူကိုေသေစႏိုင္သည့္ငွက္ဖ်ားပိုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေဆး ရံုး၊ေဆးခန္းမ်ားတြင္အျမန္ဆုံး သြားေရာက္ျပသ၍ေဆးကုသမႈခံယူသင့္သည္။ တိက်ေသာအေျဖအတြက္ ဓါတ္ခြဲခန္းမွအေျဖမရခင္ဆက္ၾကား လူနာအား ကလိုရိုကြင္းေဆးတိုက္ေကၽြးထားသင့္ျပီး အေျဖေစာင့္ဆုိင္း ရန္ျဖစ္သည္။

ကလိုရိုကြင္းသည္ ယင္းေဒသတြင္ ေဆးယဥ္ပါးမႈရွိခဲ့လွ်င္ ၄င္းေဆးကိုသာမန္ငွက္ဖ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ ကလိုရိုကြင္းကို (Pf) ပိုးကုသရာတြင္ထိေရာက္မႈမရွိဟု
ေထာက္ခံထားပါသည္။ ၄င္းငွက္ဖ်ားပိုးကို ကုသရန္အတြက္ ေဆးမွာ ေစ်းၾကီးျပီးေက်းရြာေဆးခန္း မ်ားတြင္လည္း ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ (Pf) ငွက္ဖ်ားလူနာသည္ (broad spectrum medication)
ျဖင့္ကုသမႈခံေနေသာလည္း ဓါတ္ခြဲခန္းအေျဖမရခင္္အသက္ဆံုးရွံဳးႏိုင္ပါသည္။ ယခုထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ငွက္ဖ်ားအလွ်င္အျမန္စမ္းသပ္ကရိယာ(RDT)မွာ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာျပီး စမ္းသပ္ခ်ိန္ (၃၀)မိနစ္အတြင္း (Pf) သို႕ အျခားငွက္ပ်ားပိုးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၉၀% ထိမွန္ကန္ေသာအေျဖကိုေပးႏိုင္ပါသည္။

ထို႕တြက္ေၾကာင့္ ၄င္းစမ္းသပ္ကရိယာကို ေဆးရံုဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားအျပင္၊ ျပင္ပတြင္လည္းစမ္းသပ္ႏိုင္ျပီျဖစ္ သျဖင့္ လူနာ၏ငွက္ဖ်ားပိုးအေျခအေနကိုလွ်င္ျမန္စြာသိရွိႏိုင္ျပီး လူနာ၏အသက္ကိုကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။
RDT စမ္းသပ္ကရိယာတစ္ခု၏တန္ဖိုးမွာ $US ၀.၆၇ မွ $US ၂.၀၀ ထိရွိပါသည္။ ၄င္းစမ္းသပ္ကရိယာကို အခ်ိန္တို ငွက္ဖ်ားသင္တန္းမ်ားတြင္စမ္းသပ္အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး မိနစ္(၃၀)အတြင္းတိက်ေသာ ငွက္ဖ်ားပိုးအမ်ိဳး အစားမ်ားကို သိရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ငွက္ဖ်ားပိုအမ်ိဳးအစားမ်ားေပၚမူတည္ျပီး မွန္ကန္ေသာေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ အလွ်င္အျမန္ ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ပါသည္။ ဤစမ္းသပ္ကရိယာကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ Buzz Off မွ ဗ်ဴဟာတစ္ခုအေနႏွင့္ အားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ Buzz Off အဖြဲ႕သည္ ေက်းရြာေဆးေပးခန္းမ်ားသို႕ ပံပိုးကူညီေပးခဲ့သလို ယခုလက္ရွိတြင္လည္းကူညီပံ့ပိုးေပးေန ပါသည္။