ျခင္ႏွင့္ကိုက္ျခင္း

ငွက္ဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ နွစ္စဥ္ လူ(၁)သန္း ထက္မနည္း အသက္ဆံုးရွံဳးေန ရသည္။
ႏွစ္တိုင္း လူေပါင္း ၃၅၀ ႏွင့္ ၅၀၀သန္းၾကားမွာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္ခံေနရသည္။
အတိုခ်ဳပ္ေအာ္ဒီယို (၅)ခုႏွင့္ အတိုခ်ဳပ္သက္၀င္ကာတြန္းအခု(၃၀)တို႕၏
အစဥ္လိုက္ဖြဲ႕စည္းတင္ဆက္မႈမ်ား ပါ၀င္ေသာBuzz and Bite သင္တန္းကို ျပည္သူလူထုပညာေပးလုပ္ငန္း (PSAs) ဟုေခၚပါသည္။

ျခင္ႏွင့္ျခင္ကိုက္ျခင္း (BUZZ AND BITE)

 
ျခင္ႏွင့္ျခင္ကိုက္ျခင္း