ငွက္ဖ်ားေရာဂါအေၾကာင္း အခ်က္ ၁၀ခ်က္

ငွက္ဖ်ားလႊမ္းျခံဳမႈ
ဤဗီဒီယိုကို ေစာမားကတ္စ္၀င္းမွ တင္ျပထားပါသည္။ ၄င္းသည္ အခ်ိန္ ၁၀မိနစ္သာၾကာေသာ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးၾကီးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါသည္။