သရုပ္ျပေဖာ္ျပခ်က္

ဤသရုပ္ျပဗီဒီယိုမ်ားသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အရည္အေသြးမ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်နိုင္ရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

 
အလွ်င္အျမန္ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ကရိယာအသံုးျပဳျခင္း
ျခင္ေထာင္ႏွင့္ ေဆးစိမ္နည္း
ေဟမိုဂလိုဘင္ စမ္းသပ္ျခင္း