အထူူးေဖာ္ျပခ်က္

အထူူးေဖာ္ျပခ်က္ (Charter)
ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို အျမင့္ဆံုးဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕လုပ္ကိုင္ေသာေနရာ၊ေဒသမ်ားတြင္ ပို၍ထိေရာက္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
တိုးတက္စႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူလူထုသည္ အသက္ ဆံုးရွဳံးေနရသည့္အတြက္ ကမၻာၾကီးအေနႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္သလို တာ၀န္လည္းရွိပါသည္။
ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ ကာကြယ္ကုသ၍ရေသာေရာဂါျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႕အားလံုးငွက္ဖ်ားေရာဂါကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ အတူတကြပူးေပါင္းအပ္ႏွံေဆာင္ရြက္သြား ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႕အားလံုးအေရးေပၚျဖစ္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ သႏိၵဌာန္ျပဳပါသည္။
Buzz Off ၏မူ၀ါဒ (၅) ခ်က္ႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္သြားရန္ကတိျပဳပါသည္။
၁။ ပညာေရး
၂။ ကာကြယ္ေရး
၃။ စမ္းသပ္ေရး
၄။ ကုသေရး
၅။သင္တန္းပို႕ခ်ေရး
ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေအာက္ပါအတိုင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
• ကၽြႏု္ပ္တို႕၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို အျမင့္ဆံုးဦးစားေပးစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္ ရြက္သြားရန္။
• ငွက္ဖ်ားေရာဂါအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ Buzz Off ၏မူ၀ါဒ(၅)ခ်က္အတိုင္း ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ သည္အထိဦး တည္ခ်က္ထား၍ခ်ီတက္ရန္။
• ကၽြႏု္ပ္တို႕၏လူမႈကြန္ယက္အတြင္း Buzz Off ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာျမင့္ တင္သြားရန္။