ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲႏိုင္ေသာအရာမ်ား

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာေစာင္ (.4MB)
ေသြးလြန္တုတ္ေကြး-လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာေစာင္-ကရင္ဘာသာျဖင့္(.1MB)
ငွက္ဖ်ား-အမ်ိဳးအစားမ်ား-ျမန္မာဘာသာျဖင့္(.1MB)
ျခင္ေထာင္အေၾကာင္း-စာေစာင္မ်ားz(5.5MB)
ငွက္ဖ်ားပိုးစစ္ေဆးကရိယာအေၾကာင္း-စာေစာင္မ်ား(2.6MB)
ငွက္ဖ်ားသမိုင္းေၾကာင္း-စာေစာင္မ်ား-ကရင္ဘာသာျဖင့္ (.1MB)
ငွက္ဖ်ားႏွင့္ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး-ျမန္မာဘာသာျဖင့္ – Uncicef (.3MB)
ျမန္မာနယ္စပ္လမ္းညႊန္-၂၀၀၇-အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ (2mb)
ျမန္မာနယ္စပ္လမ္းညႊန္_၂၀၀၇-ျမန္မာဘာသာျဖင့္ (2mb)
mm_pub_AIDS100_QA_MM (1.5mb)
လူနာ_လမ္းညႊန္လက္စြဲစာအုပ္-ျမန္မာဘာသာျဖင့္ (3mb)
လူနာ_လမ္းညႊန္လက္စြဲစာအုပ္-ကရင္ဘာသာျဖင့္ (3mb)
Unicef-ျခင္-ထိန္းခ်ဳပ္နည္း-ျမန္မာဘာသာျဖင့္၁ (4mb)
ဆရာ၀န္-မရွိေသာ-အမ်ိဳးသမီးမ်ားbu (9mb)
/ျမန္မာ-လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာေစာင္မ်ား-UNOPS (.5mb)
ျမန္မာ-လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာေစာင္-WHO-ငွက္ဖ်ား-အေၾကာင္း (.5mb)
UNOPS-ငွက္ဖ်ား-ေၾကာ္ျငာလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား.pdf (.5mb)